Beskrivelse

Da man nu skal ansøge om tilladelse til køb og brug af såkaldte udgangsstoffer til eksplosivstoffer. Udgangsstoffer er stoffer, der normalt sælges til lovlige formål, men kan misbruges. Hav følgende parat NemID og Oplysninger om stoffet – du skal blandt andet oplyse navn på stoffet, mængde og koncentration Formål med stoffet.

Det er vigtigt Poolonline er informeret omkring din godkendelse – Send derfor en e-mail info@poolonline.dk med din godkendelse. Poolonline sender ikke Svovlsyre 20% uden denne godkendelse.

 

ANSØG HER OM GODKENDELSE TIL KØB AF SVOVLSYRE 20% 20 KG

SIKKERHEDSDATABLAD

Svovlsyre 20% 20 kg

PRODUKTTYPE:
Råvare til forskellig anvendelse
ANVENDELSE:
Svovlsyre 20% anvendes inden for medicinal-, metal- og levnedsmiddelindustrien til
kemiske analyser og synteser. Anvendes også som syre og neutraliseringsmiddel ved
mange kemiske processer, samt til nedsætte PH værdierne i pools mm.
EGENSKABER:
Svovlsyre reagerer under kraftig varmeudvikling heftigt med de fleste organiske stoffer
som f.eks. olie, træ og tekstil. Reaktionen kan give anledning til selvantændelse.
Svovlsyre fortyndes ved at hælde syren langsomt i vand. Hæld aldrig vand i syre.
KARAKTERISTIK:
Tyktflydende, farveløs væske med en stikkende lugt.
BRUGSANVISNING OG DOSERING:
Dosering er afhængig af opgavens karakter.
LAGRING:
Opbevares i tillukket originalemballage, adskilt fra levnedsmidler, lægemidler, foderstoffer og lign. og adskilt fra klorholdige og basiske produkter så sammenblanding undgås.
SIKKERHEDS-FORHOLD:
Alvorlig ætsningsfare. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Hæld aldrig vand på eller i produktet. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm

Yderligere information

Vægt 20 kg